Pokazuje: 1 - 4 of 4 WYNIKÓW
o fotografii

Wystawa fotograficzna

Podobno, w laboratoryach, gorzej urządzonych, częściej zdarzają się szczęśliwe odkrycia, niż w pracowniach zaopatrzonych w najdoskonalsze, najbardziej precyzyjne narzędzia. Pochodzi to stąd, że w pracach, przy warunkach najpomyślniejszych, każde doświadczenie udać się musi wedle wskazań teoretycznych, w przeciwnym zaś razie, doświadczenia takie narażone są na wszelkie kaprysy przypadku, który znowu jest, jak wiadomo, przyczyną sprawczą wielu najwspanialszych wynalazków. Tak samo się rzecz ma z rutyną zawodową. Wystarczy nieraz, ażeby artysta zdobył pewną sumę łatwości technicznej, ażeby się już raz na zawsze wyrzekł wszelkich poszukiwań udoskonalenia swego fachu. Wogóle, w naturze ludzkiej leży skłonność dążenia po linii najmniejszego oporu. Linią taką niezaprzecznie jest wszelka rutyna. Jedynie indywidualności o wielkich ambicyach twórczych unikają utartych ścieżek i zdobywają się na ciągły mozół poszukiwania dróg nowych niewydeptanych, wdzierania się na szczyty niedostępne, skąd dojrzeć mogą nieznane dotąd horyzonty. (więcej…)

Jako humorystykę nie zdradzającą nadto wcale feministycznego nastroju wynalazczyni, wymienia dr. Neuville maszynkę do utrzymywania wąsów — rozumie się, męzkich.

obyczaje

Niedostatek zmysłu syntetycznego i stwierdzony brak wynalazczości

W epoce najgorętszej walki o przyszłe zrównanie w prawach mężczyzny z kobietą, jednym z najczęściej używanych argumentów przez przeciwników tej reformy, było wysuwanie naprzód, jeśli już nie samej bezwzględnie wziętej intellektualnej niższości kobiety, to jakiegoś niższego stopnia jej duchowej inicyatywy, mniejszej sprawności na polu wykonania praktycznego, a w każdym razie powoływano się na niedostatek zmysłu syntetycznego i stwierdzony brak wynalazczości. (więcej…)

o fotografii

Szkoła fotografowania dla kobiet

Z Krakowa korespondent nasz donosi pod dniem 30-ym listopada: Z pewnego źródła dowiadują sią, iż zmarły w tych dniach ś. p. Walery Rzewuski poczynił znaczne zapisy na cele publiczne. Dwa domy zmarłego, jeden na ulicy Florjańskiej, drugi na Kolejowej, przejdą po latach .na własność miasta. Domy te przedstawiają wartość około 200,000 złr. Dla matki i braci na domach tych zabezpieczył zmarły dożywocie. W jednym z domów urządzona ma być szkoła fotografowania dla kobiet. Gdyby zaś ta myśl miała być odrzuconą, to szkoła rzemiosł dla dziewcząt, na wzór warszawskiej, urządzonej staraniem hr. Platerowej. (więcej…)

o fotografii

Artystyczna pracownia dla kobiet

Pani W. Chicińska i Sp. w Lublinie, ogłaszają w Kur. Lub.: Zaufanie i względy, jakie w ciągu kilkumiesięcznego zaledwie istnienia zjednał sobie nasz zakład, oraz liczne zgłaszania się pań życzących kształcić się pod naszym kierunkiem w zakładzie fotograficznym, pozwalają nam zrealizować choć w części myśl utworzenia u siebie artystycznej pracowni dla kobiet. Zastrzegając sobie względnie do liczby zgłaszających się kandydatek otwieranie stopniowe wydziałów, na które najwięcej będzie zapisanych  uczennic,  jako to: malarstwa, rysunku, snycerstwa, litografii, introligatorstwa i t.p., obecnie zaczynamy od otworzenia pierwszego wydziału dla pracy kobiet, do którego przyjmowane będą kandydatki życzące kształcić się w fotografii i naukach pomocniczych, jako to: chemii fotograficznej, retuszowaniu, kolorowaniu, oraz rysunku jako niezbędnym przedmiocie przy fotografii, będącym zarazem przygotowawczą nauką dla mających zamiar specyalnie studyować malarstwo i snycerstwo. (więcej…)