Korespondent moskiewski gazety Ruskij Mir, mówiąc o oddziale fotograficznym wystawy, pisze: Ozdobą tego oddziału jest, bez żadnej wątpliwości, przepyszny i dość zupełny, jak na starania i fundusze człowieka prywatnego, zbiór aparatów fotograficznych, preparatów i portretów, przedstawiony przez fotografa z Warszawy, Jana Kaźm. Mieczkowskiego, a w dodatku, ofiarowany przez niego przyszłemu moskiewskiemu muzeum politechnicznemu. W zebraniu tein p. Mieczkowski starał się wykazać historję rozwoju zdejmowania obrazów za pomocą światła, w perjodzie od 1824 roku do czasu teraźniejszego. Prace jego i wydatki na utworzenie tej kolekcji, podług jego własnych słów, mogą być ocenione na 6,000 rs.

W zbiorze historycznym przyborów fotograficznych p. Mieczkowskiego zwracają na siebie uwagę szczególniejszą przedmioty następujące: kamera z prostą achromatyczną objektywą i pryzmatem, użyta po raz pierwszy przez p. Chevalier’a dla zdejmowania portretów, ze wszystkiemi niezbędnemi do niej przyrządami; próby Fortie’go, dokonane przezeń w 1830 r., dla otrzymania obrazów na papierze; doświadczenia odbić pozytywnych dokonane przez Talbot’a w w 1849 roku, doświadczenia Talbot’a co do przygotowania obrazów na stali w 1858 roku; doświadczenia Niepce-de-S. Victor’a fotografji bez soli srebra 1858 roku, z własnoręcznemi jego objaśnieniami i t. d. Dalej p. Mieczkowski przedstawił kompletny zbiór używanych obecnie przyrządów fotograficznych i reagencij, w którym, między innemi, zauważyliśmy udoskonalony przyrząd fotograficzny, zbudowany podług planu samego wystawcy. Następnie z przedstawionych przez niego płodów fotografji są interesującemi do najwyższego stopnia ze strony historycznej: fac-simile listu Daguerre’a z 1829 roku, daguerotyp z samego Daguerre’a zdjęty w 1841 roku (oryginał a przytem jedyny); portret daguerotypowy Napoleona III, zdjęty w 1850 roku, podczas prezydentury i t. d.; z powodu wykonania godne są uwagi: fotografja księżyca, fotografje przenośne, wykonane sposobem węglowym (żelatyna i dwuchromian potasium), bez pośrednictwa soli srebrnych i serja fotografij piękności warszawskich, pięć wzorów prób polychromji p. Mieczkowskiego, próby oddruków fotograficznych na papierze sposobem węglowym; nareszcie przyrząd panoramiczny z 4 fotografjami wielkich gmachów w Paryżu, uszkodzonych w 1871 roku przez pożar, i wielki obraz fotograficzny, poświęcony pamięci Piotra Wielkiego, kolorowany akwarellą, a zawierający w sobie wyobrażenia rozmaitych ustępów z działalności Piotra i jego spółpracowników. Obraz ten wykonany jest także w fotografji p. Mieczkowskiego.

Dziennik Warszawski
1872, nr 123